Công bố sản phẩm mới Cushion Sum phiên bản Holiday Limited - 27 tháng 10 năm 2019

Công ty Mỹ phẩm LG Vina  công bố những sản phẩm SU:M37 sẽ được bán vào tháng 10 năm 2019 với những thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng: Từ 25 tháng 10 năm 2019

Kênh áp dụng: Đại lý, Chi nhánh trên toàn quốc

Vùng áp dụng: Toàn Quốc

Tên sản phẩm Giá trước VAT Giá sau VAT
51904045

Air Rising TF Glow Metal Cushion Holiday Edition No.1

1,363,636 1,500,000
51904046

Air Rising TF Glow Metal Cushion Holiday Edition No.1

1,363,636 1,500,000
51904049 Waterfull CC Cushion Perfect Finish Holiday Edition No.1 1,181,818 1,300,000
51904050 Waterfull CC Cushion Perfect Finish Holiday Edition No.1 1,181,818 1,300,000

 

Thông tin chi tiết theo quyết định bên dưới:

Sản phẩm trên hiện đã bán tại sum37.vn: